Ο καλύτερος τρόπος να συλλάβει κανείς τη σημασία που έχει για τον άνθρωπο η φωτογραφία, δεν είναι να στραφεί προς τη φωτογραφική μηχανή, το φιλμ ή τον τρίποδα και να αντικειμενοποιήσει. Το αντίθετο μάλλον πρέπει να γίνει. Όποιος θέλει να συλλάβει τη σημασία της φωτογραφίας πρέπει να την δει σαν αναπόσπαστο μέρος της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή σαν μέρος αυτής της ίδιας της φύσης του, όπως ο αντίχειράς του.

Stanley Milgram